ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Bruksizmli Hastalarda Ruhsal Travma ve Bedensel Belirtilere Odaklanma
   
Musa Şahpolat, Mehmet Adıgüzel, Mustafa Arı
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmanın amacı bruksizmli hastaların bedensel duyum ve çocukluk çağı ruhsal travma düzeylerini sağlıklı kontroller ile karşılaştırmak ve sosyodemografik veriler ile ilişkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Psikiyatri Polikliniği’ne ve Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 57 bruksizmli hasta ve 57 sağlıklı kontrol olmak üzere 114 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Bruksizmin klinik tanısı için Rugh ve Harlan’ın önerdiği seçim kriterleri kullanıldı. Örnekleme sosyodemografik veri formu, Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği (BDAÖ) ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ) formları klinisyen eşliğinde uygulandı.

Bulgular: Bruksizmli hastaların yaş ortalaması 28.7±9.1 yıl, %63.1’nin (n=36) kadın, %56.1’nin (n=32) bekar olduğu, %54.3’ünün (n=31) düşük sosyoekonomik düzeye sahip olduğu saptandı. Bruksizmli hastaların BDAÖ puan ortalaması kontrol grubunun BDAÖ puan ortalamasından istatistik olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu. Bruksizmli birey grubunun ÇÇTÖ puan ortalaması ile kontrol grubunun ÇÇTÖ puan ortalaması arasında istatistik olarak anlamlı fark yoktu. Fakat ÇÇTÖ puanı ile BDAÖ puanı arasında istatistik olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda bruksizmli hastalarda sağlıklı bireylere göre artmış bedensel belirtilere odaklanma ve ruhsal travma ile bedensel belirtiler arasında pozitif yönde korelasyon saptandı. Bu durum bruksizmli hastaların normal bedensel duyumlarını yoğun, zararlı ve rahatsız edici biçimde algılayabileceğini göstermektedir. Farklı kliniklere başvuran bruksizmli hastaların tanı konulmasında ve tedavi esnasında altta yatan bir psikiyatrik durumun saptanması açısından psikiyatrik muayenesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Bruksizm, ruhsal travma, bedensel duyum
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız