ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlık Algısı, Sağlık Anksiyetesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
   
Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken Alkan, Nuran Mumcu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Sağlık/hastalık kavramlarına ilişkin bilgi düzeyinin kişide sağlık algısı ve sağlık kaygısını belirleyen unsurlardan biri olduğu söylenebilir. Sağlık algısı ve sağlık ansiyetesi de bireyin sağlık bakım hizmeti almaya istekliliği konusunda önemli bir etken olabilmektedir. Bu nedenle; bu araştırma hemşirelik öğrencilerinde sağlık algısı, sağlık ansiyetesi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Araştırma Eylül 2015-Şubat 2016 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıfta eğitim gören 56 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler 12 soruluk sosyodemografik veri formu, sağlık algısı ölçeği ve Sağlık Anksiyetesi Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 istatistik programında yapılmıştır. Ortalama ve yüzdeler hesaplanmış, t testi, varyans analizi ve korelasyon analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %92.9’u 17-21 yaş grubunda, %60.7’si Anadolu lisesi mezunu, %44.6’sının annesi, %41.1’inin babası ilkokul mezunu, %80.4’ünün annesi ev hanımı, %30.4’ünün babası işçi olarak çalışmaktadır. Öğrencilerin sağlık algısı ölçeği puan ortalaması 50.57±4.60 olarak belirlenmiştir. sağlık algısı ölçeği alt boyutlarından alınan puan ortalamalarına bakıldığında en yüksek puan ortalamasının 17.37±2.87 ile kontrol merkezi alt boyutuna ait olduğu, bunu sırasıyla 11.75±2.24 ile kesinlik, 10.73±1.95 ile sağlığın önemi ve 10.48±1.89 ile özfarkındalık alt boyutları takip etmiştir. Öğrencilerin Sağlık Anksiyetesi Ölçeği puan ortalaması 34.33±6.50 olarak belirlenmiştir.

Tartışma: Öğrencilerin sağlık algısı ve sağlık anksiyetesinin puan ortalamalarının orta derecede olduğu belirlenmiştir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Hemşirelik öğrencisi, sağlık algısı, sağlık anksiyetesi, hastalık algısı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız