ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
3 - Fabrika Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Sağlık Algısı
   
Nurcan Kolaç, Ayşe Sezer Balcı, Fatma Nevin Şişman, Burcu Eylem Ataçer, Songül Dinçer
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmanın amacı fabrika çalışanlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık algısını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı türde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Kocaeli/Gebze ilinde özel bir kuruma bağlı iki farklı fabrikada 1-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında çalışan kişiler oluşturmuş, örneklem seçimi yapılmayıp tüm bireylere ulaşılması hedeflenmiştir (N=356). Ancak araştırmaya katılmaya gönüllü 221 kişi ile araştırma tamamlanmıştır. Çalışanlar araştırma hakkında bilgilendirilmiş ve araştırma için bireysel izinleri alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışanları tanıtıcı bilgi formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ve Sağlık Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan çalışanların yaş ortalaması 32.41±9.27, %76.0’ı erkek, %59.3’ü evli, %73.0’ı çekirdek aile, %50.7’sinin çocuğu bulunmamakta, %41.2’si üniversite mezunu, %37.1’i kurumda 4yıl ve daha fazla süredir çalışmaktadır. Çalışanların %42.5’i sigara ve %37.1’i alkol kullandığını belirtmiştir. Çalışanlar sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II puan ortalamaları 130.70±21.98 olarak bulunmuş ölçeğin alt boyutlarından en düşük puan fiziksel aktivite, en yüksek puan ise manevi gelişim alt boyutundan alınmıştır. Sağlık algısı ölçeği puan ortalamaları 39,84±8,29 olarak bulunmuş, alt boyutlarından ise en düşük puan sağlığın önemi, en yüksek puan ise kontrol merkezi alt boyutundan alınmıştır. Sonuç olarak çalışanların medeni durumu ve eğitim durumu sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilemektedir. Çocuğu olanlar ve evli olanlar daha az fiziksel aktivite yapmaktadır. İşyeri hekimi ve hemşiresinin işçilerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları hakkındaki farkındalığı artırıcı eğitim ve danışmanlık hizmet vermesi yararlı olabilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Fabrika, çalışan, sağlıklı yaşam biçimi davranışı, sağlık algısı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız