ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
2 - Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Edinsel Trombositopeni Değerlendirilmesi
   
Tayyibe Sever, Özgül Salihoğlu, Emrah Can, Zülfikar Gördü, Sami Hatipoğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Son dönemlerde trombositopeni yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) hasta bebeklerde ve prematüre bebeklerde önemli bir problem haline gelmiştir. Bu popülasyonda daha çok edinsel trombositopeni olguları dikkat çekmektedir. Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde edinsel trombositopeni nedenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: YYBܒde 2013-2014 yılları arasında yatan 588 olgu, trombosit sayısına göre hafif (100-150x10⁹/mm3) orta (50-99x10⁹/mm3) ve ağır (<50x10⁹/mm3) olmak üzere üç grupta, başlangıç zamanına göre ise ilk 72 saatte erken başlangıçlı, 72 saatten sonra geç başlangıçlı olmak üzere iki grupta ele alındı. Prenatal risk faktörlerinden maternal hipertansiyon ve gestasyonel diyabet, preeklampsi, doğum şekli ve doğumda aktif resisütasyon, perinatal asfiksi, yenidoğana ait faktörlerden gebelik haftası, cinsiyet, eşlik eden diğer klinik tanılar açısından incelendi.

Bulgular: Toplam 588 olgunun 79’unda (%13.4) trombositopeni saptandı. Hafif trombositopeni 28 olguda (%35.0), orta trombositopeni 24 olguda (%30.0), ağır trombositopeni 27 olguda (%34.0) saptandı. Olguların %56.9’u (n=45) erken başlangıçlı trombositopeni idi. Olguların %60.0’ı (n=48) prematüre, %40.0’ı (n=31) term bebekti. Yüzde 40’ı kız (n=31) bebekti. Doğum şekline göre, 58 olgu (%73.0) sezaryenle doğmuştu. Doğumda aktif resüsitasyon 43 bebeğe (%54.0) uygulanmıştı. Perinatal asfiksi en sık görülen neonatal faktördü (n=20). Eşlik eden tanılar en sık solunum problemleri ile ilişkili olup (respiratuar distres sendromu, konjenital pnömoni, yenidoğanın geçici takipnesi, mekonyum aspirasyon sendromu) (n=47), hiperbilirubinemi (ABO uygunsuzluğu) (n=12), sepsis (n=9), konjenital kalp sendromları (n=4), konvülsiyon (n=2), hipoglisemi (n=2), Down sendromu (n=1), beslenme intoleransı (n=1), Pierre Robin Sendromu (n=1) diğer tanılardı.

Sonuç: Yenidoğan ünitesinde trombositopeni insidansı %13.4 olarak belirlendi. Erken başlangıçlı trombositopenide preeklampsi, maternal hipertansiyon ve prematürite, geç başlangıçlı trombositopenide neonatal sepsis ön plana çıkan faktörler olarak belirlendi.
   
  Anahtar Kelimeler
  Yenidoğan, trombositopeni, yenidoğan yoğun bakım
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız