ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
1 - 112 Ambulansı ile Çocuk Acile Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi
   
Müslüm Mönür, Müge Gülen, Akkan Avci, Salim Satar
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmada 3. basamak bir eğitim araştırma hastanesinin çocuk acil servisine 112 ambulansı tarafından getirilen hastaların demografik özellikleri ile beraber ambulansta gerekli müdahale ve tedavilerin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Geriye dönük yapılan bu çalışmaya, çocuk acile 01 Kasım 2011-30 Kasım 2013 tarihleri arasında, 112 ambulans ile getirilen, 0-18 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastalar, hastanemiz arşivinden alınan 112 ambulans hasta nakil formları ve hastane bilgi işlem sistemi bilgisayar kayıtları incelenerek değerlendirildi. Hastaların cinsiyetleri, acil servise başvuru tarih ve saatleri, olay anından sonra hastaneye gelişe kadar geçen süre, vakaların alındığı yerler, geliş nedenleri, hasta sevkli ise ilgili birime bilgi verilip verilmediği, ambulans vaka kayıt formunun eksiksiz doldurulup doldurulmadığı, yapılan tedaviler, entübasyon yapılıp yapılmadığı, ön tanılar, acil serviste konulan tanılar, eğer istenmişse konsültasyon istenen bölümler, acil serviste sonlanım durumları, yatırılan hastaların yatış tanıları ve yattığı yerler değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 7425 hasta dâhil edildi. Hastaların %55.7’si erkek, %44.3’ü kadın idi. Hastaların en sık olay yerinden (%45.7), 08:00-17:00 saatleri arasında (%44.4) alındığı, %85.3’ünün tanı ve tedavi amaçlı, %1.6’sının konsültasyon amaçlı acil servise getirildiği belirlendi. Getirilen hastaların %87.2’sinin damar yolunun açıldığı, %90.2’nın vital bulgularının alındığı, %91.3’ünün nabız oksimetre değerine bakıldığı, %67.7’sinin ambulansta tedavisine başlandığı tespit edildi. En sık travma tanısı konulduğu (%34.1) ve tüm travma hastalarının %90.4’ünün minör travma tanısı ile taburcu edildiği tespit edildi. Hastaların en sık çocuk cerrahi bölümü ile konsülte edildiği ve en sık çocuk hastalıkları servisine (%61.2) yatırıldığı belirlendi. Hastaların %84.5’inin acilden taburcu olduğu, %15’inin yatırıldığı, %0.1’inin ise hayatını kaybettiği saptandı.

Sonuç: Hastaların en sık başvuru sebepleri travmadır. Ambulans ile nakilleri sırasında hastalara gerekli medikal müdahaleler yapılmıştır. Ancak yüksek taburculuk sıklıkları değerlendirildiğinde ambulans personelinin triaj konusunda daha dikkatli olması gerektiği söylenebilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Acil servis, ambulans, pediatrik hasta
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız