ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
7 - 2015-2016 Yılları arasında premature retinopatisi sıklığının ve ana risk faktörlerinin değerlendirilmesi
   
Erdem Eriş, İrfan Perente, Zeynep Seymen, Aslı Vural, Gürkan Erdoğan, Umut Onur, Ulviye Yigit, Tülin Öğreden, Mehmet Emin Sucu, Gülşah Gümüş
   
  ÖZET
   
  Amaç: Erken doğan bebeklerde görülen ve çocukluk çağı körlük nedenlerinin başında gelen prematüre retinopatisi (PR) retinal damarların anormal proliferasyonu ile karakterize retinal vasküler bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı PR risk faktörlerini ve görülme sıklığını saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi PR tanı ve tedavi merkezine 01.03.2015–01.02.2016 tarihleri arasında başvurmuş 385 bebeğin 770 gözü retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmada, doğum haftası (DH) 34 haftanın ve doğum ağırlığı (DA) 1500 gr altında olan bebekler, DH 34-37 haftası arasında olup oksijen tedavisi alan bebekler ve pediatri doktoru tarafından PR açısından riskli görülüp yönlendirilen bebekler değerlendirildi. Kliniğimize yönlendirilen tüm bebekler, retinal vaskülarizasyonları tamamlanana kadar takip edildiler. Takipleri kliniğimizde olsa da doğumları başka hastanede olan ve hasta epikrizlerini kliniğimize getirmeyen hastalar çalışma dışında bırakılmıştır.

Bulgular: Tüm bebeklerin %23.1’inde PR görüldü. %14.5’inde evre-1 PR, %5.7’sinde evre-2 PR, %2.9’unda evre-3 PR görüldü. PR gelişen bebeklerin %11.8’inde plus, %4.3‘ünde agresif posterior PR hastalığı görüldü. Doğum haftası 34-37 hafta arasında olan ve oksijen tedavisi alan 104 bebeğin %12.5’inde PR görüldü. Hastaların %8.7’sinde evre-1 PR, %3.8’inde evre-2 PR görülürken hastalarda evre-3 ve daha ileri PR görülmedi. DH 32-34 arasında olan 143 bebeğin %21.0’ınde PR görüldü. DH 32’nin altında olan 138 bebekte PR %33.3 oranında görüldü. Doğum ağırlığı 1251 gramın altındaki 90 bebekte PR %48.9 oranında saptandı. 1500 gr altında DA olan 130 bebeğin %39.2’sinde PR görüldü. 1500-2500 gr arası DA olan 194 bebeğin %15.0’ınde PR görüldü. 31 gebelik haftasının ve 1499 gr DA’nın üstündeki 224 bebekte %15.6 oranında PR görüldü.

Sonuç: Çalışmamızda 1500 gr altındaki bebeklerde PR %41.7 oranında bulunmuştur. DH 34 haftadan daha düşük olan bebeklerde PR görülme oranımız %27.0 bulunmuştur. Ayrıca ciddi PR’nin çoğunluğu 32 hafta+1500 gr altındaki pretermlerde görülmesine rağmen küçük bir oranı 32-34 hafta arasında ve 1500 gr üstünde görülebilmektedir. Doğum ağırlığı, bizim çalışmamızda da en büyük risk faktörü olarak bulunmuştur. DA kadar olmasa da DH ve oksijen tedavisi de risk faktörleri arasında yer almıştır. PR insidansı ile pretermlerin günlük kilo alışı arasında bir korelasyon görülmesine rağmen, bu durum klinik olarak anlamlı bulunmamıştır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Premature retinopatisi, Preterm, Doğum kilosu, Doğum haftası, O2
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız