ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Yönetici hemşirelerde hemşirelik imajı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi
   
Handan Kartal, Filiz Kantek
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmanın amacı Tzeng tarafından hemşirelere yönelik kalıp yargıları temel alarak geliştirilen hemşirelik imaj ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve psikometrik özelliklerini test etmektir.

Yöntem: Çalışma dokuz farklı hastanede çalışan 194 yönetici hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlamasında çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmıştır. Verilerinin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, dil geçerliği, kapsam geçerliği (uzman görüşü, Kendall uyuşum katsayısı), açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach alfa katsayısı, Pearson korelasyon katsayısı, t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer Olkin (KMO) değerinin 0.836, Barlett’s χ2 değerinin 1327.248 olduğu (p<.001) ve maddelerin en uygun 4 faktör altında toplandığı belirlendi. Cronbach alfa değeri tüm ölçek için 0.742, faktör 1 için 0.779, faktör 2 için 0.841, faktör 3 için 0.893 ve faktör 4 için 0.761 bulundu. Bu faktörler merhametli olma, romantik olma, kariyer odaklı olma ve sadık olma şeklinde isimlendirildi. Doğrulayıcı faktör analizinde χ2= 240.45, df= 113, RMSEA=0.077, χ2 /df= 2.12, p<.001, GFI=0.87, AGFI= 0.83, olduğu belirlendi.

Sonuç: Tzeng’in hemşirelik imajı ölçeğinin Türk yönetici hemşirelerde uygulanabilmesi için yeterli geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu saptandı. Gelecekte konuyla ilgili araştırma yapacak kişilere Hemşirelik İmajı Ölçeği’nin yönetici hemşirelerin hemşirelik imajı algılarının belirlenmesinde kullanılması ve farklı gruplarda geçerlik ve güvenirliğinin sınanması önerilebilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Hemşire, hemşirelik imajı, geçerlik, güvenirlik, ölçek uyarlama
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız