ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
11 - Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi deneyimlerimiz
   
Murat Çabalar, Nilay Taşdemir, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla, Nejla Sözer, Sultan Çağırıcı, Hülya Ertaşoğlu Toydemi
   
  ÖZET
   
  Amaç: İnme merkezimizde akut iskemik inme tanısı ile iv - rtPA tedavisi uyguladığımız hastaların verilerini retrospektif olarak incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2012-2016 tarihleri arasında akut iskemik inme tanısı ile iv - rtPA uygulanan 92 hasta alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, hastaneye geliş-çıkış, çıkış 1. ve 3. ay NIHSS ve mRS değerleri, semptom - kapı, kapı - iğne, semptom - iğne zamanları, ASPECT skorları ve komplikasyon varlığı kaydedildi. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %45.7’si (n=42) kadın, %54.3’ü (n=50) erkekti. Ortalama yaş 64.98±11.92 (33-88) yıl idi. Ortalama ASPECT skoru 9.62±0.76 idi. Başvuru ve çıkış NIHSS skoru arasındaki düşüş yönündeki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01). Hastaneden çıkış NIHSS ve mRS ile semptom - kapı, kapı - iğne ve semptom - iğne zamanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). İntrakranial hemoraji 22 (%23.9) hastada değişik derecelerde izlenirken 20 (%21.7) hasta eksitus olduğu görüldü.

Sonuç: Akut iskemik inme ile ilk 3 saatte hastaneye başvuran hastalarda iv - rtPA etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneğidir. İşlemin deneyim kazanmış multidisipliner inme ekibi tarafından uygulanması bu tedavinin başarı şansını artırabilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Akut inme, doku plazminojen aktivatörü, intravenöz
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız