ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 14 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
7 - Engelli bireye bakım verenlerde algılanan bakım yükü ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
   
Esra Tayaz, Ayşegül Koç
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu araştırma, %90 ve üzeri engelli bireylere bakım veren hasta bakıcılarda, bakım verme yükü ve yaşam kalitesini etkileyen değişkenleri belirlemek ve bakım verme yükü ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Materyal metod: Bu araştırma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 240 yatak kapasiteli bakım ve rehabilitasyon merkezinde, 47 hastanın primer bakım vericisi arasında, analitik olarak yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, bakım vericilerin tanıtıcı özelliklerini içeren demografik veriler formu, Zarit bakım verme yükü ölçeği ve Rolls Royce Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan formlar, araştırmacı tarafından yüz yüze görüşülerek, bireysel görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmış, bakım vericiyle engelli bireyin ilişkisi doğrudan gözlenmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde, yüzdeler, bağımsız gruplarda T testi ve kolerasyon analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamında değerlendirilen bakım vericilerin yaş ortalaması 32.79±6.59’dur. Araştırmaya katılan bakım vericilerin %36.2’sı kadın, %63.8’ı erkek, %59.5’u ilköğretim, %38.3’ü lise mezunu olduğu, %8.5’inin evinde bakıma muhtaç engelli bireyin bulunduğu saptanmıştır. Bakım vericilerin tamamı asgari ücret ile çalışmaktadır. Zarit bakım verme yükü ölçeği puanları 6 ve 47 arasında değişmekte olup, toplam puan ortalaması 29.49±9.83’dür. Yaşam kalitesi ölçeği puanları 53 ve 154 arasında değişmekte ve puan ortalaması ortalaması 89.48±19.80’dir. Bakım vericilerin bakım verme yükü ve yaşam kalitesi arasında negatif düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p=0.039, r=-0.303). Araştırmamızda engellinin yaşı, ilave hastalık durumu, reçeteli ilaç kullanımı, kullanılan ilaç sayısı, engelli bakım yılı grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu bulunmuştur (p>0.05). Engellinin cinsiyeti, öğrenimi, bakım vericinin sorumlu olduğu engelli yaşlı sayısı grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Engelli bireye bakım veren hasta bakıcıların bakım yükünün artmasının yaşam kalitesini etkilediği belirlenmiştir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Bakım verici, bakım verme yükü, engelli, rehabilitasyon, yaşam kalitesi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız