ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
7 - Uzmanlık öğrencisi hekimlerin benlik saygısı düzeylerinin organ bağışı tutumlarına etkisi
   
Mehmet Emin Güneş, Özge Conak
   
  ÖZET
   
  Amaç: Geleceğin uzman hekimleri olacak tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin yüksek benlik saygısına sahip olmalarının; meslektaşları, hastaları ve sosyal hayatlarındaki bireyler ile iyi ilişkiler kurma, paylaşımcı olma, stresle etkin mücadele etme, öz güvenleri ile başkalarına güven verme, eleştirilere açıklık ve sonuç olarak hasta tedavisinin kalitesini arttırma gibi katkılar sağlayacağı; düşük benlik saygısının etkisinin ise; tam tersi olacağı düşünülmektedir. Özellikle organ bağışı bekleyen hastalarının çektiği acıları ve endişeleri anlayabilmeleri ve yardım niyetlerini iletebilmeleri önemlidir. Bu çalışmada; uzmanlık öğrencisi olan hekimlerin benlik saygısı düzeylerinin organ bağışı tutumlarına etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada demografik ve bilgi içerikli soruların yanı sıra 5’li likert tipteki 24 sorudan “Organ Bağışı Tutum Ölçeği” ve 4’lü likert tipteki 10 sorudan oluşan ve bireyin bir insan olarak kendi değerliliğine ilişkin görüşlerini yansıtan “Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya 126 uzmanlık öğrencisi hekim katılmıştır. Veriler SPSS v20.0 software programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların %42.9 (54)’u kadın, %57.1 (72)’i ise erkektir. Yakın gelecekte organ bağışlamayı düşünenlerin sıklığı %61.9 (78)’dir. Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği skoruna göre asistan hekimlerin orta düzeyde benlik saygısı bulunmaktadır. Katılımcıların %71.4’ü (90) kendilerini dinine bağlı birisi olarak nitelendirmiştir. Dinine bağlı olanlarda organ bağışına yönelik tutum ölçeği korku ve endişe alt skoru dinine bağlı olmayanlardan anlamlı (p<0.05) olarak daha yüksek bulunmuştur. Erkeklerde organ bağışına yönelik tutum ölçeği korku ve endişe alt skoru kadınlardan anlamlı (p<0.05) olarak daha yüksek bulunmuştur. Yaş ile Rosenberg skoru arasında anlamlı (p<0.05) pozitif yönde korelasyon mevcuttur.

Sonuçlar: Organ bağışı konusunda toplumu bilgilendirmek organ bağışına karşı tutumları önemli derecede etkilemektedir. Hedef kitlenin yanı sıra sağlık profesyonellerinin de organ bağışı konusunda gerekli bilgi kaynakları ile temas edeceği kanal ve yöntemler belirlenirse süreç daha etkin bir şekilde yürütülebilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Organ transplantasyonu, organ bağışı, benlik, benlik saygısı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız