ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 4
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Subaraknoid kanamada mortaliteyi etkeleyen faktörler
   
Volkan Erdoğan, Akkan Avcı
   
  ÖZET
   
  Amaç: Subaraknoid kanama (SAK); spontan ve travmatik kaynaklı olabilen, morbidite ve mortalitesi yüksek, ciddi komplikasyonları olan, erken tanı ve tedavi gerektiren önemli bir acildir. Çalışmamızın amacı acil servisimizde spontan ve travmatik SAK tanısıyla yatırılan olguların risk faktörleri, tıbbi özgeçmişleri, etiyolojik özellikleri ve acil serviste çalışılan hematolojik parametrelerinin; yatış süresi ve ölüm hızları ile olan ilişkisinin retrospektif incelemesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza 1 Ağustos 2014 ve 1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği’ne başvuran veya sevk edilmiş SAK tanısı alan ve verilerine ulaşılabilen 18 yaş üzerindeki 150 hasta dahil edildi.

Bulgular: Toplam 150 SAK tanılı hasta retrospektif olarak incelenmiştir. 150 vakanın %70’i (n=105) spontan, %30’u (n=45) travmatik SAK’tı ve vakaların %60’ı (n=90) erkek, %40’ı (n=60) kadın hasta idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 54.5±15.7 idi. Eksitus olan grupta; hastaların yaşı, ilaç kullanımı, tıbbi özgeçmişinde ek hastalık varlığı, ani bilinç bozukluğu, bir tarafın tutmaması, güçsüzlük hissi, EKG’nin anormal olması, Fisher ve Hunt-Hess skorları anlamlı (p<0.05) olarak daha yüksek saptandı.

Sonuç: Eksitus olan hastaların öngörüsünde yaş, ani bilinç bulanıklığı, Fisher ve Hunt-Hess skorlarının anlamlı-bağımsız (p<0.05) etkinliği gözlenmiştir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Acil, mortalite, subaraknoid kanama
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız