ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Hemşirelerin bası yarasını önleme ve yönetme bilgisi
   
Sevim Çelik, Elif Dirimeşe, Nurten Taşdemir, Şefika Aşık, Sevim Demircan, Sena Eyican, Büşra Güven
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin hospitalize edilen hastalarda bası yarasını önlemeye ve yönetmeye yönelik bilgi düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı kesitsel araştırma, Zonguldak’taki üniversite ve devlet hastanelerinde çalışan 523 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli ve Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli rehberlerine dayanılarak geliştirilen anket ve kişisel bilgi formu kullanılarak Mart-Mayıs 2014 tarihleri arasında toplandı. Veriler; bağımsız değişkenlerde t testi, tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis testi ve Pearson Korelasyon testleri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Hemşirelerin bası yarası önleme ortalama bilgi puanı 15.63±1.82 idi. Hemşirelerin bası yarasını yönetme bilgi puanı 15.69±2.01 idi. Devlet hastanesinde ve dahili birimlerde çalışan ve hizmet içi eğitim alan hemşirelerin bası yarasını önlemeye yönelik bilgi puanı anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). Devlet hastanesinde ve acil birimlerde çalışan ve hizmet içi eğitim alan hemşirelerin bası yarasını yönetmeye yönelik bilgi puanı anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). Hemşirelerin yaşı, çalışma yılı, çalıştığı birim, cinsiyeti ve bilgi kaynakları basınç yarasını yönetmeye yönelik bilgi puanı ile anlamlı ilişki gösterdi (p<0.05).

Sonuç: Hemşirelerin bası yarasını önlemeye ve yönetmeye yönelik bilgisi orta düzeyde idi. Bilgi puanları hemşirelerin özelliklerinden anlamlı şekilde etkilenmişti. Bu bulgular bu alandaki çalışmalara ve eğitim stratejilerine katkı sağlayacaktır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Bası yarası, önleme, yönetme, bilgi, hemşire
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız