ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
3 - Humerusun ekleme yakın alt uç kırıklarının cerrahi tedavisinde olekranon osteotomisi mutlaka gerekli midir?
   
Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Mert Çiftdemir, Mert Özcan, Erdi İmge, Kenan Sarıdoğan
   
  ÖZET
   
  Amaç: Humerus ekleme yakın alt uç kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve paralel plak tekniği ile internal tespit uygulanan olgularda olekranon osteotomisinin gerekliliği ve klinik sonuçlar üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza dahil edilen 43 olgu kendi içlerinde; operasyonlar esnasında olekranon osteotomisi uygulanan (Grup 1) ve paratrisipital girişim uygulananlar (Grup 2) olarak 2 gruba ayrıldı. Olgular yatış, takip ve cerrahi süre, eklem hareket açıklıkları, komplikasyon gelişip gelişmediği ve fonksiyonel açıdan Mayo dirsek performans skorları ile değerlendirildiler.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 44.35±11.61 (19-62) yıldır. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, taraf dağılımı, yatış süresi, takip süresi ve eklem hareket açıklıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Operasyon süreleri Grup 1 de ortalama 133.04±18.14 dakika, Grup 2 de 171±15.1 dakika olarak bulunmuş olup Grup 1’in operasyon süresi ortalaması, Grup 2’den istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kısa bulunmuştur (p:0.001; p<0.05). Her iki grupta da cerrahi esnasında ve sonrasında her hangi bir komplikasyona rastlanmazken, radyolojik ve klinik olarak da kaynama ile ilgili bir sorunla karşılaşılmadı. Mayo dirsek performans skoruna göre Grup 1’de ortalama skor 85.65±4.34 ve Grup 2’de ortalama skor 90.25±4.13 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre Grup 1’de Mayo skoru ortalaması Grup 2’den istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p:0.001; p<0.05).

Sonuç: Paratrisipital girişim yapılanlarda olumsuz olarak sadece cerrahi sure uzarken, avantaj olarak ise daha iyi hareket eklem açıklığı ve fonksiyonel sonuç elde edilmiştir. Sonuç olarak humerusun ekleme yakın alt uç kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve paralel plak tekniğiyle internal tespit uygulanan olgularda olekranon osteotomisi eklemin bütünlüğünü bozmamak amacı ile zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır.
   
  Anahtar Kelimeler
  Humerus, humerus alt uçkırığı, olekranon osteotomisi, paratrisipital girişim, mayo dirsek skoru
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız