ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 13 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
6 - Oral kemoterapi alan hastalarda yaşanılan güçlükler ve ilaç uyumunun değerlendirilmesi
   
Ayşe Özkaraman, Nihal Orlu, Hatice Özden Atalay, Burcu Babadağ, Hülya Yılmaz, Murat Dinçer, Güler Balcı Alparslan
   
  ÖZET
   
  Amaç: Bu araştırma oral kemoterapi alan hastalarda yaşanılan güçlükleri ve ilaç uyumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Karşılaştırmalı ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırma Uludağ Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hastanelerinde romatoloji ve onkoloji polikliniklerinde oral kemoterapi ile tedavi edilen, araştırmaya katılmayı kabul eden 112 hasta ile yapılmıştır. Veriler tanıtıcı özellikler anket formu ve oral kemoterapi uyum ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırma örnekleminin %47.3’ü romatoloji, %52.7’si onkoloji hastasıdır. Romatoloji hastalarının %69.8’i romatoid artrit; onkoloji hastalarının %27.1’i kolorektal kanser, %54.2’si meme kanseri nedeniyle tedavi edilmektedir. Romatoloji hastaları ortalama 4.41±4.40 adet/gün; onkoloji hastaları ortalama 4.51±2.96 adet/gün oral ilaç kullanırken; oral kemoterapiklerden romatoloji grubunun hepsi metotraxate; onkoloji grubunun %32.9’u xeloda, %3.4’ü kapesitabin, %24.1’i femara, %22.4’ü tamoxifen ve daha düşük oranlarda da diğer oral sitotoksik ilaçları kullandıkları belirlenmiştir. Oral kemoterapiklerin reçetelenmesinde romatoloji grubunun %35.7’sinin, onkoloji grubunun %64.3’nün güçlük yaşadığı; romotoloji hastalarının %35.3’nün, onkoloji hastalarının %64.7‘nın sağlık profesyonelleri ile yeterli ve etkili iletişim kuramadıkları; romatoloji hastalarının %18.9’unun, onkoloji hastalarının %13.8’inin motivasyon yokluğu yaşadığı; romatoloji hastalarının %18.9’u, onkoloji hastalarının %16.9’u ilaç tedavisinin günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Araştırmada yer alan her iki grubun oral kemoterapi ilaçları uyum puanlarının dağlımı arasında fark yoktur ve her iki grubun ilaç uyumunun kötü olduğu belirlenmiştir (romatoloji=76; onkoloji=79), (p=0.157).

Sonuç: Romatoloji ve onkoloji hastalarının günlük oral kullandıkları ortalama ilaç sayıları fazladır. Bu ilaçların içinde oral kemoterapiklerin kullanım sıklığı ve çeşitliliği romatoloji hastalarına göre onkoloji hastalarında daha fazladır. Oral kemoterapik verilen hastaların ilaç uyumlarını motivasyon eksikliği, kendine güvende azalma gibi faktörler olumsuz yönde etkilemektedir. Onkoloji ve romatoloji hastalarının oral kemoterapik ilaç uyumu ile ilgili hemşirelik bakımında; ilaç eğitimlerinin hastanın ihtiyacına yönelik planlanması, hastaların tedavi sürecine ilişkin motivasyonlarının arttırılması ve tedavi süreci ile ilgili desteklenmesi ilaç uyumunu güçlendirecektir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Oral kemoterapi ilaçları, güçlükler, uyum, hemşirelik bakımı
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız