ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 9 SAYI: 1
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Yoğun bakım ünitesinde izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik dirençlerinin araştırılması
   
Behiye Dede, Ayten Kadanalı, Gül Karagöz, Şenol Çomoğlu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, Fatma Muhterem Yücel
   
  ÖZET
   
  Amaç: Acinetobacter baumannii antibiyotik direnci nedeniyle tedavisi ve kontrolü zor, gram negatif bir bakteridir. Çoklu antibiyotik dirençli hastane infeksiyonlarına sebep olmaları nedeniyle son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Bu retrospektif çalışmada 2010 Ocak-2011 Aralık tarihleri arasında, hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara ait çeşitli klinik örneklerden laboratuvarımızda izole edilen A.baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Toplam 172 A.baumannii suşu incelenmiş, bakteri identifikasyonu ile antibiyotik duyarlılıkları için VITEK 2 (bioMerieux, Fransa) otomatize identifikasyon sistemi kullanılmıştır.
Bulgular: A.baumannii suşları; %44 trakeal aspirat, %25 yara yeri, %24 kan kültürü ve %7’si idrar izolatları idi. Kolistin ve tigesikline direnç saptanmamışken, çalışılan diğer antibiyotikler için direnç oranları sırasıyla; amikasin için %64, gentamisin için %67, levoşaksasin için %73, siproşoksasin için %76, sefoperazon sulbaktam için %79, piperasilin tazobaktam için %84, meropenem ve imipenem için ise %92 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Kolistin ve tigesiklin için direnç saptanmamış olup A. baumannii infeksiyonlarının ampirik tedavisinde tercih edilebilecekleri görülmüştür.
   
  Anahtar Kelimeler
  Acinetobacter baumannii, antibiyotik direnci, yoğun bakım ünitesi
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız