ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 5 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
4 - Hipertiroidili kadın hastalarda E vitamini düzeyleri ve oksidatif stres
   
Eda Çelik Güzel, Savaş Güzel, Banu İlk, Erhan Sayalı, İsmail Ekizoğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Hipertiroidili kadın hastalarda serbest radikallerin oluşturduğu oksidatif hasarın değerlendirilmesi ve E vitaminiyle ilişkisinin irdelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 24 hipertiroidili kadın hasta (yaş ortalaması 40.78±9.62 yıl) ve 22 ötiroidili kadın hastadan (yaş ortalamaları 42.5±10.66 yıl) oluşturuldu. Her iki grupta da E vitamini, tiyo barbitürik asitle reaksiyonlaşan maddeler (TBARS), protein karbonil grup (PCG), serbest T3, serbest T4, TSH, total kolesterol, trigliserid, LDL-kolesterol ve HDL-kolesterol düzeylerine bakıldı.
Bulgular: Plazma E vitamini düzeyleri hipertiroidik hastalarda, ötiroidik kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.001). TBARS ve PCG düzeyleri hipertiroidik hastalarda, ötiroidik kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı (sırasıyla p<0.001, p<0.01). E vitamini düzeyleri 40 yaşın üzerindeki hipertiroidik hastalarda; 40 yaşın altındakilere göre anlamlı olarak düşük (p<0.05), TBARS ve PCG düzeyleri anlamlı olarak yüksek saptandı (sırasıyla p<0.01, p<0.05). Korelasyon analizi bulgularında hipertiroidik hasta grubunda E vitamini ile TBARS ve yaş arasında negatif korelasyon (sırasıyla r=-0.612**, r=-0.755***) ve E vitamini ile trigliserit arasında pozitif korelasyon bulundu (r=0.428*). TBARS ile PCG arasıda pozitif korelasyon saptandı (r = 0.497*).
Sonuç: Hipertiroidili kadın hastalarda artan oksidatif stresin protein oksidasyonu ile lipid peroksidasyonunu tetiklediği ve bir antioksidan olan E vitamini düzeylerinde bir azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda özellikle 40 yaşın üstündeki hastaların E vitamini düzeylerinin daha düşük olarak saptanması dikkat çekicidir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Hipertiroidi, E vitamini, lipid peroksidasyonu, protein oksidasyonu
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız