ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 4 SAYI: 3
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
2 - Üriner sistem enfeksiyon şüphesi olan çocuklarda tanımlayıcı laboratuvar testleri ile kültür antibiyogram sonuçlarının değerlendirilmesi
   
İsmail Yıldırım, Asuman Gedikbaşı, Özlem Açıkgöz, Sami Hatipoğlu
   
  ÖZET
   
  Amaç: Üriner sistem enfeksiyonu şüphesi olan çocuklarda erken ve doğru tanı için kullanılan yardımcı laboratuvar testlerinin, idrar kültür
sonuçları ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran, idrar yolu enfeksiyonu şüphesi olan 9 ay ile 14 yaş
arasındaki 239 hasta ile prospektif tarama amaçlı vaka çalışması yapıldı. Tüm hastalara tam idrar tahlili, idrar kültürü, tam kan sayımı, üre,
kreatinin, C-reaktif protein testleri yapıldı.
Bulgular: Üriner sistem enfeksiyonlarının tanısında altın standart idrar kültürü olduğundan, tanımlayıcı testlerin üreme olan ve olmayan
grupta karşılaştırması yapıldı. Buna göre CRP her iki grupta anlamlı farklılık göstermezken (p>0.05), beyaz küre yüksekliği, lökositüri varlığı
ve lökositesteraz pozitişiği üreme olan grupta anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).
Sonuç: Kültür sonuçlarıyla karşılaştırıldığında enfeksiyon tanısında tanımlayıcı testler içinde lökositesterazın en duyarlı, mikroskopik
lökositürinin ise en spesifik test olduğu sonucuna varıldı.
   
  Anahtar Kelimeler
  Üriner enfeksiyon, laboratuvar, kültür, sensitivite, spesifite
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız