ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 1 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZAR FORMU
ICMJE FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Bakırköy Tıp Dergisi, 2018 itibariyle basılı versiyonu durdurularak sadece e-dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

RSS Kaynağı
 
 
5 - Kolon tümörüne bağlı akut mekanik barsak tıkanıklığı olan olgularımızda tanı ve cerrahi tedavinin değerlendirilmesi
   
Mustafa Uygar Kalaycı, Halil Alış, Selin Kapan, Ahmet Nuray Turhan, Kemal Dolay, Özgür Pekel, Hakan Yiğitbaş, Erşan Aygün
   
  ÖZET
   
  Amaç: Akut mekanik kalın barsak tıkanmaları kolorektal acil hastalıkların yaklaşık %15’ini, kolon kanserine bağlı başvuruların ise yaklaşık %30’unu oluşturur. Cerrahi tedavisinde halen tartışmalı birçok yaklaşım metodu vardır. Yaşlı ve ek hastalığı olanlarda morbidite ve mortalite yüksektir. Bu çalışmada amacımız kliniğimizde mekanik kalın barsak tıkanması ile başvuran ve kolon tümörü tanısı ile opere olan olgularda uyguladığımız cerrahi tedavi şekillerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada Mart 2003-Kasım 2005 tarihleri arasında kliniğimizde kolon tümörü nedeniyle opere edilen 184 olgudan karın ağrısı, bulantı, kusma şikayeti ile başvuran ve akut mekanik kalın barsak tıkanıklığı bulunan 32 olgu değerlendirildi. Yaş, cins, başvuru anındaki semptomlar, ek hastalığının olup olmaması, tanı, ek tedavi metodları, uygulanan cerrahi ve endoskopik tedavi sonuçları gözden geçirildi.
Bulgular: Olguların 12’si (%37.5) kadın, 20’si (%62.5) erkek olup ortalama yaş 58 (48-85) idi. Olguların 21’inde (%65.6) komorbid hastalık mevcuttu.
Olguların 19’unda (%59.3) tanıda acil kolonoskopik değerlendirme yapıldı ve kesin tanı konuldu. Olguların 14’üne (%43.7) sigmoid rezeksiyon, 7’sine
(%21.8) sağ hemikolektomi, 5’ine (%15.6) ise subtotal kolektomi yapıldı. Primer anastomoz 11 olguya yapıldı (%34.3); kalan 15 olguda (%46.8)
kolostomi veya ileostomi uygulandı. Altı olguya (%18.7) ise stent yerleştirildi. Altısı majör intraabdominal olmak üzere 12 olguda komplikasyon meydana geldi (%37.5). Ortalama hastanede kalış süresi 11.9 gün (3-25) idi. Serinin mortalite oranı %15.6 (toplam 5 olgu) olarak bulundu.
Sonuç: Akut mekanik kalın barsak tıkanıklıklarının cerrahi tedavisinde halen birçok seçenek mevcuttur. Olguların tanısında ve uygun tedavi seçiminde
acil kolonoskopi yararlıdır. Kolostomi ve primer anastomoz seçenekleri olguların genel durumuna göre uygulanabilir.
   
  Anahtar Kelimeler
  Kolon tümörü, tıkanıklık, rezeksiyon, stent
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız