Araştırma

Yükselmiş Hemoglobin ve Hematokrit Düzeyi Koroner Kalp Hastalığı Riski ile İlişkilidir

10.4274/BTDMJB.20170911073646

  • Jonny Karunia Fajar
  • Diah Ivana Sari
  • Mohammad Saifur Rohman

Gönderim Tarihi: 11.09.2017 Kabul Tarihi: 18.11.2017 Bakırköy Tıp Dergisi 2018;14(4):364-371

Amaç:

Hemoglobin ve hematokrit testleri rutin olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte, koroner kalp hastalığı (KKH) olan hastaların değerlendirilmesinde sıklıkla göz ardı edilmektedir. Bu çalışmanın amacı KKH hastaları ve sağlıklı bireyler arasında hemoglobin ve hematokrit seviyelerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler:

Ocak-Haziran 2016 süresince, Endonezya Malang’da Aisyiyah Hastanesi’nde retrospektif bir çalışma yürütüldü. Cinsiyet, yaş, tanı, hematokrit ve hemoglobin seviyesi gibi bilgiler tıbbi kayıtlardan toplandı. Veriler, çoklu lojistik regresyon testi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular:

KKH’si olan 133 hastanın ve 50 kontrolün hematokrit ve hemoglobin seviyeleri karşılaştırıldı. Bulgularımız, yükselmiş hemoglobin [odds oranı (OR) %95 güven aralığı (GA)=20,80 (2,65-163,02), p=0,004] ve hematokritin [OR %95 GA=2,17 (1,11-4,25), p=0,024] KKH riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Sonuç:

Hemoglobin ve hematokrit, KKH riski ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Koroner kalp hastalığı, hemoglobin, hematokrit

Tam Metin (İngilizce)