Araştırma

Yenidoğanlarda Fetal Nütrisyonel Durum ve HPA Ekseni İlişkisi

10.4274/BTDMJB.20170810080107

  • Eda Durmuş
  • Özgül Salihoğlu
  • Emrah Can
  • Şebnem Tekin Neijmann
  • Sami Hatipoğlu

Gönderim Tarihi: 10.08.2017 Kabul Tarihi: 30.10.2017 Med J Bakirkoy 2018;14(4):326-331

Amaç:

Bu çalşımanın amacı yenidoğanlarda hipotalamik hipofis adrenal aksının fetal beslenme durumu ile ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler:

İleriye dönük gözlemsel çalışma, 1 yıllık bir süre boyunca gestasyonel yaş ile uyumlu term tekiz bebekler ile gestasyonel yaşa göre küçük term tekiz bebekler ile yapıldı. Yenidoğanların tümünün kord kanı kortizol ve adrenokortikotropik hormon (ACTH) düzeyleri ölçüldü ve fetal malnütrisyon olarak tanımlanan yenidoğanlar çalışma grubuna alındı, iyi beslenmiş term yenidoğanların kord kanı kortizol ve ACTH düzeyleri kontrol grubunu oluşturdu.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 588 dönem yenidoğan dahil edildi. Çalışma grubunun vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi değerleri kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (p=0,001). Çalışma grubunda kortizol düzeyleri %22,6, kontrol grubunda %13,9 artmış idi. Kord kanı kortizol düzeyleri arasında fark bulunmadı. Çalışma grubu ile kontrol grubu arasında kord kanı ACTH düzeyleri açısından fark saptanmadı.

Sonuç:

Çalışma sonuçları kord kanı kortizol ve/veya ACTH değerleri ile fetal malnütrisyon arasında ilişki bulunmadı. Kord kanı kortizol ve ACTH değerleri, fetal malnütrisyonlu yenidoğanlarda tanıyı destekleme açısından uygun laboratuvar testleri gibi görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Adrenokortikotrop hormon, beslenme değerlendirmesi, kordon kanı, kortizol, fetal malnütrisyon

Tam Metin (İngilizce)