Araştırma

Term Yenidoğanlarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri ve Fetal Malnütrisyon İlişkisi

10.4274/BTDMJB.20170905075959

  • Duygu Eraslan
  • Özgül Salihoğlu
  • Emrah Can
  • Şebnem Tekin Leijmann
  • Sami Hatipoğlu

Gönderim Tarihi: 05.09.2017 Kabul Tarihi: 01.11.2017 Bakırköy Tıp Dergisi 2018;14(4):339-346

Amaç:

Bu çalışmanın amacı gebelik haftasına göre uygun [average for gestational age (AGA)] yenidoğanlarda fetal malnütrisyon ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişkiyi saptamaktır.

Gereç ve Yöntemler:

Çalışma, 1 Mart-30 Nisan 2012 tarihleri arasında tek dönem bebeklerde yapıldı. Yenidoğanların tümünün kordon kanı D vitamini düzeyleri ölçüldü ve fetal malnütrisyonu bulunan bebekler çalışma grubuna alındı. İyi beslenen term yenidoğanların kord bebek D vitamini seviyeleri kontrol grubunu oluşturdu. Fetal malnütrisyon, Clinical Assessment of Nutritional Status Score (CANSCORE) yöntemiyle tespit edildi. Kord bebek D vitamini seviyeleri (ng/mL ünite) yenidoğanlar ölçülmüş ve antropometrik sonuçlar kaydedilmiştir.

Bulgular:

Toplam 110 term yenidoğan çalışmaya alındı. Bunların 44’ü (%40) iyi beslenen beslenme grubunun bir parçasıydı ve malnütrisyon grubunda 66 (%60) idi. Doğum ağırlığı, doğum yüksekliği, baş çevresi, gebelik sırasında kilo alımı, CANSCORE ve 25-hidroksivitamin D [25(OH)Vit D] ortalamalarının fetal malnütrisyonlu grupta iyi beslenen gruba kıyasla daha düşük olduğu bulundu (p=0,0001). Fetal malnütrisyon grubunun maternal deri rengi ve maternal vücut kitle indeksi, iyi beslenen gruba göre anlamlı olarak farklı bulundu. Fetal malnütrisyon varlığını etkileyen faktörlerin düşük kord kanında 25(OH)Vit D düzeylerinin p=0,002 ve düşük baş çevresinin p=0,002 olduğu bulundu.

Sonuç:

Fetal malnütrisyonlu AGA yenidoğanlarda 25(OH)Vit D düzeyleri iyi beslenen AGA yenidoğanlar ile karşılaştırıldığında daha düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Beslenme değerlendirmesi, kordon kanı, D vitamini seviyeleri, fetal malnütrisyon

Tam Metin (İngilizce)