Araştırma

Semptomatik Renal Anjiyomyolipomların Transarteriyel Embolizasyonu

10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190525120136

  • Aysun Erbahçeci Salık

Gönderim Tarihi: 25.05.2019 Kabul Tarihi: 12.06.2019 Med J Bakirkoy 2019;15(3):304-309

Amaç:

Bu çalışmanın amacı semptomatik renal anjiyo myo lipomların (AML) tedavisinde transarteriyel embolizasyon tekniğinin etkinliğinin ve güvenilirliğinin araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Bölümümüzde Eylül 2016 ve Aralık 2018 tarihleri arasında renal anjiyomyolipoma bağlı kanama semptomu ile refere edilen ve transarteriyel embolizasyon tekniği ile tedavi edilen hastaların tıbbi kayıtları incelenmiştir. Bütün besleyici arterler süperselektif olarak kateterize edildikten sonra partikül embolizasyonu uygulanmıştır. Mikropartikül ve koil embolizasyonu aktif ekstravazasyonu ve psödoanevrizması olan hastalarda uygulanmıştır.

Bulgular:

Çalışma süresinde 13 semptomatik hastada 14 AML embolize edilmiştir. 6 hastada akut retroperitoneal hemoraji mevcuttu ve bu hastaların tedavileri acil olarak uygulandı. Bütün hastalar semptomsuz olarak taburcu edildiler, bu nedenle klinik başarı oranı %100’dü. Majör komplikasyon ve ölüm gözlenmedi. Takip süresi sırasında ortanca hacim küçülmesi %42 (%12-%76) olarak hesaplandı.

Sonuç:

Semptomatik renal AML’lerin tedavisinde selektif transkateter arteriyel embolizasyon güvenilir, etkin ve uygulanabilir bir tedavi yöntemidir. Akut olarak rüptüre olmuş ve retroperitoneal kanamaya sebep olmuş AML’lerin tedavisinde mikropartikül ve koil embolizasyonu etkili biçimde kanamayı durdurabilir.

Anahtar Kelimeler: Renal anjiomyolipom, transarteriyel embolizasyon, retroperitoneal hematom, endovasküler tedavi, renal kanama

Tam Metin (İngilizce)