Araştırma

Proksimal Femur Çivisi ile Tedavi Edilen 65 Yaş Üstü İnstabil İntertrokanterik Kırıklarda Mortalite ve Etki Eden Faktörler

10.4274/BTDMJB.20180108023033

  • Ömer Cengiz
  • Necdet Demir
  • Ferdi Dirvar
  • Hasan Hüseyin Ceylan

Gönderim Tarihi: 08.01.0201 Kabul Tarihi: 11.06.2018 Bakırköy Tıp Dergisi 2018;14(4):403-407

Amaç:

Çalışmamızda proksimal femur çivisi (PFN) ile cerrahi tedavi yapılan 65 yaş üstü intertrokanterik femur kırıklarında post operatif dönemde mortalite sonuçlarını ve etki eden faktörleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler:

Hastalar yaş, cinsiyet, preoperatif Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) skoru, ameliyata alınma zamanı ve anestezi tipine göre kategorize edilerek incelendi. Çalışmaya ikiden fazla komorbidite yaratacak ek hastalığı olanlar ve ASA 5 hastalar dahil edilmedi. Postoperatif dönem mortalite sonuçları ile beraber mortaliteye etki eden faktör ilişkisi araştırıldı.

Bulgular:

Hastaların 31’i (%36,1) erkek, 55’i (%63,9) kadındı. Ortalama yaş 78,31 olarak hesaplandı. Bunlardan 48’i 80 yaş ve altı (%55,8), 38’i 80 yaş üstü (%44,2) idi. Evans- Jensen kırık sınıflamasına göre hastalarda, 35 (%40,6) tip 3, 15 (%17,4) tip 4, 36 (%42) tip 5 mevcuttu. Preoperatif risk değerlendirmesi olarak ASA skoru kullanıldı ve 30 (%34,8) hasta ASA 1-2, 56 (%65,2) hasta ASA 3-4 olduğu görüldü. Hastalar operasyona alınma zamanına göre 3 gün ve öncesi ile 3 gün sonrası olmak üzere kategorize edildi ve ortalama ameliyata alınma zamanı 3,7 gün olarak ölçüldü. Anestezi tipi genel ve rejyonel olarak ikiye ayrılarak incelendi ve 65 hastanın (%75,5) rejyonel anestezi ve 21 hastanın (%24,4) genel anestezi aldığı görüldü. Ortalama 18 ay takip sonunda mortalite oranı %20,9 (18/86) olduğu görüldü. Seksen yaş üstü hastalarda mortalitenin 80 yaş ve altına göre belirgin olarak yüksek olduğu görüldü (%36,8-%8,3; p=0,004).

Sonuç:

Seksen yaş üstünün PFN ile tedavi edilen instabil trokanterik kırıklarda mortalite için ciddi risk faktörü olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu hastaların ilk 1 yıl içinde mortalite açısından risk altında olduğunu ve yakın takip edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: İntertrokanterik kırıklar, mortalite, yaş, proksimal femur çivisi

Tam Metin (İngilizce)