Araştırma

Primer Retroperitoneal Tümörlü Olguların Analizi

10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180117072501

  • Müjgan Çalışkan
  • İsmail Evren
  • Aylin Acar
  • Mithat Ekşi

Gönderim Tarihi: 17.01.2018 Kabul Tarihi: 18.01.2018 Med J Bakirkoy 2019;15(1):38-40

Amaç:

Retroperitoneal tümörler nadirdir ve çoğu mezodermal veya nöroektodermal kökenli olup ve embriyonik ürogenital cismin kalıntılarından kaynaklanmaktadır. Retroperitoneal malign tümörler benign lezyonlardan daha sık görülür. Anatomik yerleşimleri ve yavaş büyümeleri nedeniyle, ağrı ve nörolojik semptomlar gecikmiş aşamalara kadar görülmez. Bu yazıda primer retroperitoneal tümörlü sekiz olguluk deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Yöntemler:

Nisan 2009-Nisan 2016 tarihleri arasında retroperitoneal tümör eksizyonu yapılan sekiz hasta çalışmaya dahil edildi. Cinsiyet, yaş, hastanın şikayetleri, yeri, tümör tipi ve boyutu, cerrahi teknikler, morbidite, nüks ve mortalite oranları değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 41,3 ay idi.

Bulgular:

Sekiz hastadan dördü kadın, yaş ortalaması 48.6 idi. Retroperitoneal kitlelerin 4’ü batın (n=4) ve 4’ü pelvis (n=4) yerleşimliydi. Karın ağrısına ek olarak, bazı hastalarda sırt ve bacak ağrısı, zor idrara çıkma ve kabızlık şikayetleri tespit edilmiştir. Laparotomi öncesi intraoperatif biyopsi 2 hastada uygulandı. (n=2). Kitle eksizyonu açık ve laparoskopik cerrahi ile yapıldı. Schwannoma, kistik mezotelyoma, anjiomyolipom, epidermoid kist, liposarkom, ganglionöroma ve nörofibrom gibi değişken histopatolojik tanılar belirlendi. Hastaların dördünde intraoperatif (kanama (n=1), ameliyat sonrası derin ven trombozu (n=2) ve pulmoner emboli (n=1)) morbidite izlendi. Postoperatif dönemde rekürrens ya da mortalite izlenmedi.

Sonuç:

Primer retroperitoneal tümörler farklı bölgelerde yerleşebilmekle birlikte sol lumbar bölgede herhangi bir tümör lokalizasyonu izlenmedi. Yedi benign lezyon ve bir malign lezyon da dahil olmak üzere patolojik tanı heterojen olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Mezenkimal dokular, retroperiton, tümör

Tam Metin (İngilizce)