Araştırma

Prediyabetik Bireylerin Serum Rezistin Seviyeleri

10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180226011446

  • İrem Bilgetekin
  • Kamil Gönderen
  • Seyfettin Üstünsoy
  • Mehmet Yıldız

Gönderim Tarihi: 26.02.2018 Kabul Tarihi: 05.08.2018 Med J Bakirkoy 2019;15(1):47-54

Amaç:

Biz bu çalışmamızda tip 2 diabetes mellitus (DM) gelişiminde rol aldığı öne sürülen nflamasyon, oksidatif stres ve insülin direncini gösteren parametrelerin prediyabetik dönemdeki düzeylerinin, serum rezistin düzeyi ile olan ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Rezistin; son yıllarda keşfedilmiş, yağ dokusundan salgılanan adipokindir. Son dönemde yapılan çalışmalar obeziteyle ilişkili insulin direncinde önemli rolünün olduğunu göstermiştir. Çalışmamıza Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye polikliniklerine Temmuz 2012 ve Ekim 2012 tarihleri arasında genel muayene için başvuran, çalışma kriterlerine uyan 59 prediyabetik (41 BAG ve 18 BAG+BGT‘li) hasta dahil edilmiştir. Laboratuvar ölçümleri oto analizörlerde, serum rezistin düzeyleri ise ELISA kiti ile ölçülmüştür. Istatistiksel analizler SPSS programında yapılmıştır.

Bulgular:

Prediyabetik hasta gruplarında serum rezistin düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda yaş, AKŞ, HbA1c, Homa-IR, oral glikoz tolerans testi (OGGT) 0. saat ve OGGT 2. saat ile rezistin arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon görülürken, yüksek yoğunluklu lipoprotein ile rezistin arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon bulunmuştur.

Sonuç:

Bu çalışma DM gelişme riski yüksek olan prediyabetik hastalarda metabolik parametrelerin ortaya çıkarılmasının ve değiştirilebilir parametrelere müdahale edilmesinin, diyabete ilerleyişin yavaşlatılmasını sağlayabileceğini serum rezistin seviyeleri değerlendirilerek ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Bozulmuş açlık glikozu, bozulmuş glikoz toleransı, rezistin

Tam Metin (İngilizce)