Araştırma

Laparoskopik Transversus Abdominis Plan Bloğu Laparoskopik Sleeve Gastrektomi için Multimodal Analjezide Etkilidir

10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180528093003

  • Evrim Kucur Tülübaş
  • Hakan Seyit
  • İpek Bostancı
  • Güray Demir
  • Hilal Köşük
  • Yasemin Tekdöş Şeker
  • Kıvanç Derya Peker
  • Halil Alış

Gönderim Tarihi: 28.05.2018 Kabul Tarihi: 09.10.2018 Med J Bakirkoy 2019;15(3):198-203

Amaç:

Obezite cerrahisinde, epidural analjezi ve transversus abdominal plan (TAP) blok ile yapılan multimodal ağrı yönetimi postoperatif etkili bir analjezi sağlayarak, opioidlerin kullanım sıklığını azaltır ve opioid kullanımına bağlı oluşan yan etkileri en aza indirir. Fakat obez hastalarda hem epidural hem de TAP bloğunu uygulamak teknik olarak zordur, bazen imkansızdır. TAP bloğunun laparoskopik olarak yapılması bu teknik zorluğa bir çözüm olabilir. Bu çalışmada laparoskopik sleeve gastrektomide laparoskopik TAP bloğunun teknik başarısı ve etkinliği değerlendirildi.

Yöntemler:

Bu çalışma prospektif olarak randomize, çift kör ve plasebo kontrollü olarak dizayn edildi. Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) uygulanan hastalarda iki taraflı petit ve subkostal alana 30 cc bupivakain (Grup M) veya salin (Grup S) TAP infiltrasyonu uygulandı. Çalışmaya 165 hasta dahil edildi. Tüm hastalara postoperatif hasta kontrollü analjezi cihazı uygulandı ve postoperatif 1. ve 8. saatlerde iv tenoxicam 20 mg IV uygulandı. Çalışmaya katılan bütün hastaların; analjezik gereksinimi, ortalama ağrı skoru, vital parametreleri ve bulantı, kusma durumları postoeratif 1., 6. ve 24. saatte objektif bir gözlemci tarafından kayıt edildi.

Bulgular:

Yaş, vücüt kitle indeksi, ortalama ameliyat süresi, cinsiyet açısından gruplar arasında fark saptanmadı (p>0,05). Görsel analog ölçeği skoru değerlendirildiğinde, kontrol grubunda (Grup S) 1., 6. ve 24. saatlerin ortalama puanları, Grup S’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,009, p=0,002).

Sonuç:

Morbid obez hastalarda multimodal analjezi kullanılarak opioid ilişkili yan ekilerin azalması dikkat çekicidir. Bu çalışmada, LSG operasyonlarında laparoskopik TAP bloğun yüksek oranda başarı ile uygulanabileceği ve postoperatif opioid tüketimini azalttığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Morbid obezite, sleeve gastrektomi, analjezi, transversus abdominis düzlemi

Tam Metin (İngilizce)