Diğer

Konu Dizini

Med J Bakirkoy 2018;14(4):0-0

Acil servis yoğunlaşması/
Emergency department crowding..........................................165
Acil servis/Emergency service................................................253
Açık apendektomi/Open appendectomy...............................247
Açık posterior omurga cerrahisi/
Open posterior spine surgery.................................................389
Adeziv kapsülit/Adhesive capsulitis....................................... 352
Adneksiyal kitle/Adnexal masses..............................................40
Adrenokortikotrop hormon/Adrenocorticotropic hormone...326
Ağır kombine immün yetmezlik/
Severe combined immunodeficiency.....................................115
Ağrı/Pain............................................................................. 17, 94
Aile planlaması/Family planning...............................................53
Aile/Family ............................................................................. 408
Ailesel psikopatoloji/Familial psychopathology......................226
Akromioklavikuler eklem çıkığı/
Acromioclavicular joint dislocation........................................183
Akromioklavikuler eklem/Acromioclavicular joint..................183
Akut inme/Ischemic stroke.......................................................71
Alfa/Alpha............................................................................... 427
Ambulans/Ambulance............................................................253
Amiloidoz/Amyloidosis...........................................................443
Ampulla tümörleri/Ampullary tumors......................................85
Anestezi/Anaesthesia.............................................................151
Anjiolipoleimyom/Angiolipoleiomyoma.................................142
Anne-baba tutumları/Parents’ attitudes............................... 408
Aseptik gevşeme/Aseptic loosening.........................................57
Ataksi telenjiektazi/Ataxia-telangiectasia...............................310
Bakım verici/Caregiver.............................................................44
Bakım verme yükü/Caregiving burden.....................................44
Bakırköy/Bakırköy..................................................................... 63
Belirsiz diferansiasyonlu sarkomlar/
Sarcoma of uncertain differentiation.......................................31
Benign/Benign.......................................................................... 40
Beslenme değerlendirmesi/Nutrition assessment........ 326, 339
Beyin ölümü/Brain death........................................................... 1
Bilgi/Knowledge....................................................................... 17
Bitkisel hayat/Vegetative state...................................................1
Biyopsi/Biopsy........................................................................ 381
Branş poliklinikleri/Specialized outpatient clinics................. 347
Bursektom/Bursectomy..........................................................398
Çalışan/Worker....................................................................... 267
Cerrah/Surgery....................................................................... 415
Cerrahi alan enfeksiyonu/Surgical site infection....................389
Çocuk örselenmesi/Child abuse.............................................198
Çocuk/Child ........................................................................... 408
D vitamini seviyeleri/Vitamin D levels ...................................339
Davranış/Behavior.............................................................. 17, 76
Delta/Delta............................................................................. 427
Demografik özellikler/Demographic characteristics...............226
Diyetisyen/Dietetics...............................................................300
Diz osteoartriti/Knee osteoarthritis........................................104
Doğum haftası/Birth week.....................................................204
Doğum kilosu/Birth weight....................................................204
Doku plazminojen aktivatörü/Tissue plasminogen activator...71
Duodenum tümörleri/Duodenum tumors...............................85
Ebe/Midwifery........................................................................ 300
Ebeveynlik/Parenting .............................................................408
Eklem içi enjeksiyon/İntra-articular injection........................ 372
Ekokardiyografik bulgular/Echocardiographic findings..........209
Ekonomik düzey/Socioeconomic level...................................198
Ekstrakorporeal dolaşım/Extracorporeal circulation..............427
Ekstremite yumuşak doku sarkomları/Soft tissue sarcoma of the
extremities............................................................................... 31
Ektopik gebelik/Ectopic pregnancy........................................133
Elektroensefalografi/Electroencephalography.......................427
Endometrial biyopsi/Endometrial biopsy...............................242
Endometrial hiperplazi/Endometrial hyperplasia..................242
Endometrial polip/Endometrial polyp....................................242
Endometrium kanseri/Endometrium cancer..........................242
Endoskopi/Endoscopy............................................................381
Engelli/Disabled........................................................................ 44
Epidemiyoloji/Epidemiology ..................................................332
Ergen/Adolescents..................................................................198
Erişkin Still hastalığı/Adult Still’s disease................................120
Erişkin/Adult........................................................................... 129
Fabrika/Factory...................................................................... 267
Farkındalık/Awareness ..........................................................377
Fetal malnütrisyon/Fetal malnutrition .......................... 326, 339
Fıtık tamiri/Hernia repair........................................................216
Gama/Gamma........................................................................ 427
Gastric korpus/Gastric corpus ...............................................381
Gastrik kanser/Gastric cancer................................................394
Gastrik sıvı/Gastric fluid.........................................................433
Geçerlik/Validity..................................................................... 190
Geriatri/Geriatry.....................................................................247
Gestasyonel diyabet/Gestational diabetes.............................209
GİST/GIST................................................................................ 307
Güvenirlik/Reliability..............................................................190
Hasta memnuniyeti/Patient satisfaction.......................... 63, 347
Hastalık algısı/Disase perception............................................275
HBV/HBV ................................................................................ 332
HCV/HCV ................................................................................ 332
Helikobakter pilori/Helicobacter pylori .................................381
Hematokrit/Hematocrit .........................................................364
Hematüri/Hematuria..............................................................443
Hemodinamik yanıt/Hemodynamic response........................236
Hemoglobin/Hemoglobin ......................................................364
Hemoroid/Hemorrhoid............................................................94
Hemşire/Nurse..................................................... 1, 17, 190, 300
Hemşirelik bakımı/Nursing care.............................................120
Hemşirelik imajı/Nursing image.............................................190
Hemşirelik öğrencisi/Nursing student....................................275
Hemşirelik/Nursing................................................................... 24
Hepatit B virüs/Hepatitis B virüs............................................394
Hepatit C virüs/Hepatitis C virüs............................................394
HER-2 gen mutasyonları/HER-2 mutations.............................322
HER-2 hedefli tedavi/HER-2 targeted therapy........................322
Hiperglisemi/Hyperglycemia..................................................209
HIV/HIV .................................................................................. 332
Hizmet kalitesi/Quality of service ..........................................347
Homosistein/Homocysteine...................................................109
İmmün yetmezlik/Immunodeficieny......................................115
İnfant/Infant........................................................................... 138
İnflamasyon/Inflammation.....................................................155
İnflamatuar belirteç/Inflammatory markers............................57
İnme/Stroke ........................................................................... 377
İntertrokanterik kırıklar/Intertrochanteric fractures .............403
İntestinal obstrüksiyon/Intestinal obstruction.......................129
İntravenöz/Intravenous............................................................71
İntussusepsiyon/Intussusception...........................................129
Irksal eşitsizlik/Racial disparity...............................................165
İş yeri/Workplace..................................................................... 24
Isı yönetimi/Temperature management.................................314
İstenmeyen hipotermi/Unintended hypothermia..................314
K teli/K wire............................................................................ 415
Kalp cerrahisi/Cardiac surgery..................................................98
Kalp neoplazileri/Heart neoplasms..........................................98
Kalprotektin/Calprotectin.......................................................433
Kalsiyum kanal blokerleri/Calcium channel blockers..............236
Kanıt/Evidence....................................................................... 314
Kasık fıtığı/Inguinal hernia......................................................216
Kesikli kısa dalga/Pulsed short-wave......................................104
Kognitif testler/Cognitive tests...............................................109
Koksidini/Coccydynia................................................................ 94
Koledok tümörleri/Choledochal tumors...................................85
Kolon kanseri/Colon cancer....................................................394
Komplikasyon/Complication...................................................222
Kontrasepsiyon/Contraception.................................................53
Kordon kanı/Cord blood ................................................ 326, 339
Koroner kalp hastalığı/Coronary heart disease 364
Kortizol/Cortisol 326
Kronik karın ağrısı/Chronic abdominal pain...........................142
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı/Chronic obsructive
pulmonary disease.................................................................109
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri/Non-small cell lung cancer.322
Kuzey Kıbrıs/Northern Cyprus ...............................................332
Laparoskopi/Laparoscopy............................................... 216, 307
Laparoskopik apendektomi/Laparoscopic appendectomy.....247
Laringoskopi ve entübasyon/Laryngoscopy and intubation...236
Legionella peumophila/Legionella pneumophila...................146
Lejyoner hastalığı/Legionnaires disease.................................146
Logit modeli/Logit model.......................................................165
Medial epikondil kırığı/Medial epicondyle fracture...............415
Mekonyum aspirasyon sendromu/
Meconium aspiration syndrome ............................................357
Mekonyumlu lekeli amniyon sıvısı/
Meconium stained amniotic fluid ..........................................357
Meme kanseri/Breast cancer.................................................437
Memnuniyetsizlik/Dissatisfaction.............................................63
Mesane kanseri/Bladder cancer.............................................443
Metabolik sendrom/Metabolic syndrome...............................76
Metilmalonik asidemi/Methylmalonic academia...................138
Mide kanseri/Gastric cancer..................................................398
Mide/Stomach ....................................................................... 381
Miksoma/Myxoma................................................................... 98
Mortalite/Mortality............................................................... 403
MPI/MPI................................................................................. 209
Neoadjuvan kemoterapi/Neoadjuvant chemotherapy..........437
Neonatal/Newborn................................................................209
Nöroelektriksel aktivite/Neuroelectrical activity....................427
Nöromusküler/Neuromuscular..............................................310
Nüks/Recurrence.................................................................... 216
O2/O2..................................................................................... 204
Obezite/Obesity....................................................................... 76
Okul öncesi dönem/Pre-school period ..................................408
Ölçek uyarlama/Scale adaptation...........................................190
Omurga bozuklukları/Spinal disorders ..................................389
Oral kontraseptifler/Oral contraceptives..................................53
Ortalama trombosit hacmi/Mean platelet volume..................57
Otizm spektrum bozukluğu/Autism spectrum disorder.........226
Pansitopeni/Pancytopenia.....................................................138
Pediatrik hasta/Pediatric patient............................................253
Pediyatri/Pediatrics................................................................314
Periampuller tümörler/Periampullary tumors.........................85
Piloritik antrum/Pyloritic antrum ..........................................381
Pnömoni/Pneumonia.............................................................146
Posterior serebral arter/Posterior cerebral artery.................421
Postoperatif komplikasyon/Postoperative complication........398
Premature retinopatisi/Retinopathy of prematurity..............204
Preterm/Preterm.................................................................... 204
Prognoz/Prognosis................................................................... 31
Proksimal femur çivisi/Proximal femoral nail ........................403
Psikiyatrik bozukluklar/Psychiatric disorders..........................226
Psikolojik şiddet/Psychological violence...................................24
Rehabilitasyon/Rehabilitation..................................................44
Rektum kanseri/Rectal cancer................................................394
Risk etkenleri/Risk factors......................................................226
Risk faktörleri/Risk factors......................................................421
Risk faktörü/Risk factor......................................................... 389
Romatoid artrit/Rheumatoid arthritis....................................155
Sağlık algısı/Health perception....................................... 267, 275
Sağlık anksiyetesi/Health anxiety...........................................275
Sağlık inancı/Health belief........................................................76
2018 Subject Index - 2018 Konu Dizini
2018 Subject Index - 2018 Konu Dizini
Sağlık personeli/Healthcare staff................................................8
Sağlıklı yaşam biçimi davranışı/Healthy lifestyle behavior.....267
Sentetik polyester ligament/Synthetic polyester ligament.....183
Sepsis/Sepsis.......................................................................... 115
Serebral enfarkt/Cerebral infarction......................................421
Sezaryen skar gebeliği/Cesarean scar pregnancy...................133
Shear wave elastografi/Shear wave elastography..................437
Sinovit/Synovitis..................................................................... 155
Sinoviyal sarkom/Synovial sarcoma of the extremities............31
Sinovyal doku/Synovial tissue..................................................57
Sintigrafi/Scintigraphy............................................................104
Sitomegalovirüs/Cytomegalovirus..........................................115
Skleroterapi/Sclerotherapy....................................................222
Solunum sıkıntısı sendromu/
Respiratory distress syndrome...............................................146
Somatomedin-C/Somatomedin-C..........................................209
Spinal tüberküloz/Spinal tuberculosis................................... 389
Spinal/Spinal........................................................................... 151
Steroid/Steroid...................................................................... 372
Stromal tümör/Stromal tumor...............................................307
Surgilig/Surgilig...................................................................... 183
Sydney Sistemi/Sydney System .............................................381
Tamamlayıcı ve entegre tıp/
Complementary and Integrative Medicine.............................300
Tanı/Diagnosis........................................................................ 433
Tedavi sonuçları/Treatment outcome......................................31
Telenjiektazi/Telangiectasia....................................................222
Termoregülasyon/Thermoregulation.....................................314
Teta/Theta.............................................................................. 427
Total antioksidan kapasite/Total antioxidant capacity............109
Transvajinal ultrasound/Transvaginal ultrasound.....................40
Trombolitik tedavi/Thrombolytic therapy .............................377
Trombositopeni/Thrombocytopenia......................................263
Tümör markerları/Tumor markers............................................40
Ultrasonografi/Ultrasonography............................ 155, 352, 437
USCOM ile laparoskopik cerrahide hemodinamik izleme/
Hemodynamic monitoring in laparoscopic surgery with
USCOM................................................................................... 176
Uterus hastalıkları/Uterine diseases......................................142
Vajinal muayene/Vaginal examination.....................................40
Varis/Varicose vein.................................................................222
VAS skoru/VAS score............................................................. 372
Vida/Screw............................................................................. 415
Whipple ameliyatı/Whipple procedure....................................85
Yaş/Age .................................................................................. 403
Yaşam aktiviteleri modeli/Model life activities.......................120
Yaşam kalitesi/Quality of life....................................................44
Yaşlı ayrımcılığı/Agesim.............................................................. 8
Yaşlı/Elderly............................................................................ 151
Yenidoğan yoğun bakım/Intensive care unit..........................263
Yenidoğan/Neonate........................................................ 263, 357
Yetişkin/Adult......................................................................... 310
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit....................................8