Araştırma

Gullain-Barrѐ Sendromu’ndaki Özürlülükte Nötrofil-Lenfosit Oranının Prediktif Değeri

10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20171214071335

  • Şadiye Gümüşyayla
  • Gönül Vural

Gönderim Tarihi: 14.12.2017 Kabul Tarihi: 12.06.2019 Med J Bakirkoy 2019;15(3):187-192

Amaç:

Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) pek çok medikal durumun sonuçlarını belirlemede kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada Gullain-Barrѐ sendrom’lu (GBS) hastalarında özürlülüğü önceden belirlemede NLR’nin kullanılıp kullanılamayacağını araştırılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya 50 GBS hastası ve 49 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm katılımcılardan alınan tam kan sayımında nötrofil ve lenfosit sayılarından NLR hesap edildi. Tüm GBS hastalarının dosya kayıtlarından başvuru sırasında ve başvurudan 3 ay sonra Hughes ve Tıbbi Araştırma Komisyonu (MRC) toplam skoru hesaplandı. Hasta ve sağlıklılar arasında NLR oranı açısından fark olup olmadığı ve NLR ile özürlülük skorları arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya katılan GBS hastalarında toplam beyaz küre, nötrofil ve monosit sayısı ile NLR sağlıklı gönüllülere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Ayrıca NLR başvuru sırasında ve başvurudan üç ay sonra hesaplanan Hughes skoru ile pozitif, MRC toplam skoru ile ise negatif olarak korale bulundu.

Sonuç:

Bu çalışma GBS hastalarında NLR ile özürlülük arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmadır. GBS hastalarında NLR özürlülüğü predikte etmede kolay ulaşılan ve ucuz bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Gullain-Barre sendromu, nötrofil-lenfosit oranı, disabilite

Tam Metin (İngilizce)