Araştırma

Gastrik Sıvı Kalprotektin Değerleri

10.4274/BTDMJB.20180705093950

  • Murat Çikot
  • Eyüp Gemici

Gönderim Tarihi: 05.07.2018 Kabul Tarihi: 01.11.2018 Bakırköy Tıp Dergisi 2018;14(4):433-436

Amaç:

Kalprotektinin gastrik sıvıda varlığını ispatlayarak, gastrik kanser tanısında gastrik sıvı kalprotektininin kullanılabilirliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler:

Bu prospektif çalışmaya üst gastrointestinal sistem şikayetleri bulunan 60 hasta dahil edildi. Gastroskopi işlemi esnasında ERCP kanülü ile alınan gastrik sıvı örnekleri -20 derecede 6 ay saklanarak kalprotektin değerleri ölçüldü. Çalışmaya dahil edilen hastalardan doku tanısı amacıyla standart endoskopik biyopsiler alındı.

Bulgular:

Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p=0,0001). Her üç grup arasında da anlamlı fark olduğu görüldü. Buna göre grup 1 ile grup 2 karşılaştırıldığında p=0,043 olarak, grup 1 ile grup 3 karşılaştırıldığında p=0,001 olarak ve grup 2 ile grup 3 karşılaştırıldığında p=0,0001 olarak tespit edildi.

Sonuç:

Gastrik sıvıda da mevcut olan kalprotektin, benign-malign ülser ayırıcı tanısında kullanılabilir. Gastrik kanser erken tanısında da kullanılabilirliğini ispatlamak için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kalprotektin, gastrik sıvı, tanı

Tam Metin (İngilizce)