Araştırma

Doğum Deneyimi Anketinin Türkçe Versiyonu: Güvenilirlik ve Geçerlilik Değerlendirmesi

10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190123082356

  • Rojjin Mamuk
  • Nevin Şahin
  • Melike Dişsiz

Gönderim Tarihi: 23.01.2019 Kabul Tarihi: 25.02.2019 Med J Bakirkoy 2019;15(3):265-271

Amaç:

Bu çalışma, Doğum Deneyimi Ölçeği’nin (CEQ) Türkçe Formu’nun, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntemler:

Metodolojik araştırma tipinde yürütülen çalışma, bir kamu hastanesinde, Mayıs-Eylül 2015 tarihleri arasında, normal vajinal doğum yapmış ve çalışmaya katılmayı kabul eden 250 kadınla gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak tanıtıcı bilgi formu ve CEQ kullanıldı. Verilerin geçerlik analizi; kapsam geçerlik indeksi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik analizi; Pearson momentler çarpımı korelasyonu ve Cronbach Alfa (Cronbach α) güvenirlik katsayısı ile yapıldı.

Bulgular:

Ölçeğin tümünün Cronbach α güvenirlik katsayısı 76’dır. Ölçeğin zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için dört hafta aralıklarla yapılan test tekrar test ölçüm puan ortalamaları arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). Doğrulayıcı faktör analizi, ölçeğin, orijinal ölçekteki modelle uyumlu olduğunu, 22 maddeli dört faktörlü yapıyı doğruladığını (X2/SD= 436,76/203, kök ortalama kare hata=0,070 (p<0,05) standartlaştırılmış kök ortalama karesi artıkları=0,078, doğrulayıcı uyum indeksi=0,91, normsuz uyum indeksi=0,81, uygunluk indeksi=0,87, düzeltilmiş iyilik uyum indeksi=0,82) göstermiştir.

Sonuç:

CEQ’nun orijinal ölçekle benzer bir yapıda olduğu ve ülkemiz doğumhanelerinde kadınların yaşadığı doğum deneyimini değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme araç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Güvenirlik, geçerlik, doğum, memnuniyet

Tam Metin (İngilizce)