Araştırma

Daha Azı Da Mümkün: Düşük Akımlı Anestezide Akım Hızlarının Güvenlik Sonlanımları Üzerine Etkisi

10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171005064643

  • Ali Bestami Kepekçi
  • Derya Özden Omaygenç
  • İbrahim Oğuz Karaca
  • Serkan Telli
  • Serkan Yücepur
  • Ecder Özenç

Gönderim Tarihi: 05.10.2017 Kabul Tarihi: 29.12.2017 Med J Bakirkoy 2019;15(1):15-23

Amaç:

Düşük akımlı anesteziyle ilişkili birçok araştırma yapılmış olsa da, operasyon sırasında takip verileri ve güvenlik sonlanımları üzerine farklı akım hızlarının etkileri net olarak bilinmemektedir. Üçüncü basamak bir merkezde ürogenital sistem operasyonları sırasında uygulanan genel anestezi için düşük akımlı taze gaz karışımlarının farklı akım hızlarında kullanıldığı bu çalışmada, hemodinami, gaz değişim verileri ve derlenme zamanlarının gruplar arasında farklılık arz edip etmediği araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler:

Sevofluran ile düşük akımlı anestezi uygulanan ardışık altmış iki hasta (Amerikan Anestezistler Derneği skoru I veya II) üç grupta toplandı: A, orta akım (2 L/dk), B, düşük akım (1 L/dk), C, minimal akım (0,5 L/dk). Operasyon öncesinde ve sırasında kaydedilen hemodinamik verilere ek olarak, 30. dakika ve anestezi sonlandırılmadan hemen önceki gaz değişim ve arter kan gazı değerleri incelendi. Derlenme ikinci bir hekim tarafından gözlendi ve gerekli süreler not edildi.

Bulgular:

Çalışma grupları arasında demografik özellikler benzerdi. Otuzuncu dakika ve anestezi sonlanımı öncesi vital bulgular, gaz değişim ve arter kan gazı analizi sonuçlarının çoğunluğu karşılaştırılabilir düzeydeydi. Operasyon sırasında, inspiratuvar sevofluran düzeyleri grup A’da anlamlı olarak daha yüksekti (%, 1,7±0,6 ve 1,3±0,3 ve 1,3±0,3, p=0,043). Derlenme zamanları açısından gruplar arasında fark tespit edilmedi [spontan soluma zamanı (p=0,21), ekstübasyon zamanı (p=0,113), göz açma zamanı (p=0,5), sözel yanıt zamanı (p=0,518) ve Modifiye Aldrete skoru 9 veya 10’a ulaşmaya kadar geçen süre (dk, 13,7±6,8 ve 13,6±5,2 ve 14,8±4, p=0,717)].

Sonuç:

Düşük akımlı anestezi idamesinde gaz karışımının akım hızını 0,5 L/dk’ya kadar düşürmek, hemodinamik istikrar ve derlenme sürecine ilişkin herhangi bir taviz vermeden volatil anestetik ajanların tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, inhalasyon, derlenme dönemi, sevofluran

Tam Metin (İngilizce)