Araştırma

Anterior ve Posterior İliak Kanat Kemik Grefti Donör Bölge Morbiditeleri: Karşılaştırmalı Retrospektif Çalışma

10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20181024012248

  • Mehmet Ali Talmaç
  • Mehmet Akif Görgel
  • Muharrem Kanar
  • Samet Erinç
  • Ahmet Hamdi Olçar
  • Hacı Mustafa Özdemir

Gönderim Tarihi: 24.10.2018 Kabul Tarihi: 27.01.2019 Med J Bakirkoy 2019;15(3):244-249

Amaç:

Otojen kemik greftleri ortopedik cerrahide sıklıkla kullanılmaktadır. Otojen kemik grefti için en sık kullanılan verici bölge iliak kresttir (IC). IC kemik grefti alımından sonra birtakım komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, anterior ve posterior IC (AIC ve PIC) donör bölge morbiditelerini ve postoperatif subjektif ağrı düzeylerini karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya 87 hasta dahil edildi. Greftler 21 hastada posterior IC ve 66 hastada AIC’den alındı. Tüm hastaların preoperatif demografik özellikleri, elde edilen greft tipleri, skar boyutları (cm) ve verici bölge komplikasyonları retrospektif olarak incelendi. Hasat bölgesindeki ağrı düzeyi, postoperatif 1. günde, 7. günde, 2. haftada, 4. haftada, 8. haftada ve son takipte visual analog skala (VAS) skoru ile değerlendirildi.

Bulgular:

Gruplar arasında ameliyat öncesi demografik özellikler, elde edilen greft tipleri, ortalama takip süresi, komplikasyon oranları, postoperatif 4. hafta, 8. hafta ve son takip VAS skoru ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. AIC grubunda postoperatif 1. gün, 7. gün ve 2. hafta görsel analog skala skoru ortalamaları posterior IC grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Posterior IC grubunun ortalama skar boyutu, AIC grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.

Sonuç:

AIC ve PIC, graft almak için en uygun donör bölgelerdir. AIC ve PIC verici bölgeleri arasında perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından fark yoktu. Posterior IC’den otolog kemik greftlemesi, en az postoperatif iki hafta AIC’ye kıyasla verici bölgedeki ağrıyı azaltmıştır. Bununla birlikte, posterior IC verici alanı daha kötü bir kozmetik görünüme sahipti.

Anahtar Kelimeler: Kemik grafti, komplikasyon, iliak krest, visual analog skala

Tam Metin (İngilizce)