Diğer

2019 Konu Dizini

Med J Bakirkoy 2019;15(4):0-0

25 (OH) D vitamini/25 (OH) vitamin D......................................... 339
AA amyloidosis/AA amiloidozis.................................................. 280
Ablasyon/Ablation........................................................................... 91
Abortus imminens/Abortus imminens....................................... 136
Acil servis/Emergency room........................................................ 222
Açık prostatektomi/Open prostatectomy...................................... 87
Adduktor kanal bloğu/Adductor canal block............................... 376
Adolesan/Adolescents.................................................................. 110
Ağrı/Pain................................................................................ 209, 368
Ak madde/White matter................................................................. 96
AKİN/AKIN..................................................................................... 170
Akromegali/Acromegaly............................................................... 150
Akut böbrek hasarı/Acute renal damage..................................... 170
Alt ekstremite/Lower extremity................................................... 376
Analjezi/Analgesia........................................................................ 198
Anestezi/ Anesthesia...................................................................... 15
Anksiyete/Anxiety......................................................................... 209
Anti-kardiyolipin antikoru/Anti-cardiolipin antibody................. 136
Antibiyotik duyarlılığı/Antibiotic susceptibility........................... 292
ASA fizik durumu/ASA physical status....................................... 142
Aspirasyon/Aspiration.................................................................. 126
Ateroskleroz/Atherosclerosis....................................................... 150
Ateş/Fever...................................................................................... 317
Atrofik gastrit/Atrophic gastritis................................................... 272
Bağlanma/Bonding....................................................................... 160
Bariatrik cerrahi/Bariatric surgery................................................ 323
Baş ağrısı/Headache..................................................................... 388
Benign prostat hiperplazisi/Benign prostatic hyperplasia .......... 87
Beslenme ilkeleri/Nutrition principles......................................... 323
Beslenme/Nutrition....................................................................... 323
Beyaz kod verileri/White code data............................................. 393
Bilirubin/Bilirubin.......................................................................... 362
Biyopsi/Biopsy.............................................................................. 352
Botulinum toksin/Botulinum toxin............................................... 287
Bozulmuş açlık glikozu/Mpaired fasting glucose.......................... 47
Bozulmuş glikoz toleransı/İmpaired glucose tolerance................ 47
Böbrek fonksiyonları/renal function............................................ 310
Brakiyal pleksus bloğu/Brachial plexus block............................. 368
Bronkoskopi/Bronchoscopy......................................................... 126
Carotid intima-media thickness/Karotis intima-media
kalınlığı.......................................................................................... 280
Cerrahi risk sonuç aracı/Surgical risk result tool........................ 142
Charles Bonnet sendromu/Charles Bonnet syndrome.............. 217
Charlson komorbidite indeksi/ Charlson Comorbidity Index ...... 142
Charlson Yaş-ekli Komorbidite İndeksi/Charlson Age-added
Comorbidity Index........................................................................ 142
Çimentolu artroplasti/Cemented arthroplasty............................ 155
Çocuk acil/Pediatric emergency................................................... 126
Çocuk/Child................................................... 131, 204, 317, 339, 388
Çölyak hastalığı/ Celiac disease................................................... 110
D vitamini/Vitamin D.................................................................... 287
De Quervain hastalığı/De Quervain disease............................... 227
Demir eksikliği anemisi/Iron deficiency anemia......................... 204
Depresyon/Depression......................................................... 160, 209
Derlenme dönemi/Recovery period.............................................. 15
Disabilite/Disabilite....................................................................... 187
Diseksiyon/Dissection..................................................................... 96
Dislipidemiler/Dyslipidemias....................................................... 150
Doğum hakkında bilgi düzeyi/Level of knowledge on childbirth... 5
Doğum/Childbirth......................................................................... 265
Doğum/Delivery............................................................................ 160
Dual X-ray absorbsiyometre/ Dual Energy x-ray absorbsiometry..115
Duodenal ülser/Duodenal ulcer................................................... 272
Ek fiziksel hastalık/Physical comorbidity..................................... 103
Ekstremite problemleri/Extremity problems................................. 29
Endoskopi/Endoscopy.................................................................. 222
Endovasküler tedavi/Endovascular treatment............................ 304
Endovenöz/Endovenous................................................................. 91
Epilepsi/ Epilepsy............................................................................ 41
Erektil disfonksiyon/Erectile dysfunction.................................... 383
Ergen/Adolescent.......................................................................... 131
ESWT/ESWT.................................................................................. 345
Femoral sinir bloğu/Femoral nerve block................................... 376
Fetuin-A/Fetuin A.......................................................................... 280
Fiber/Fiber........................................................................................ 96
Forrest/Forrest............................................................................... 222
Gebe/Pregnant women..................................................................... 5
Gebelik Sonuçları/Pregnancy Outcomes..................................... 136
Gebelik/Pregnancy........................................................................ 193
Geçerlik/Reliability........................................................................ 265
GİS kanama/GIS bleeding............................................................ 222
Glokom/Glaucoma.................................................................. 24, 357
Gluten/Gluten................................................................................ 110
Gonadal hormonlar/Gonadal hormones.................................... 333
Görme azlığı/Low visual acuity.................................................... 217
Görsel halüsinasyon/Visual hallucination.................................. 217
Gram-negatif bakteriler/Gram-negative bacteria....................... 292
Gullain-Barre sendromu/ Gullain-Barre sendromu.................... 187
Güvenirlik/Validity......................................................................... 265
Hayvan deneyi/Animal experiment............................................. 333
Hayvan modelleri/Animal models............................................... 333
Helicobacter pylori/Helicobacter pylori....................................... 272
Hemifasyal spazm/Hemifacial spasm......................................... 287
hepatit B/Hepatitis B......................................................................... 1
Histolojik tipler/Histological types............................................... 232
İdrar yolu enfeksiyonu/Urinary tract infection............................ 317
İlaç/Drug....................................................................................... 357
İliak krest/Iliac crest....................................................................... 244
İnce İğne aspirasyon biyopsisi/Fine needle aspiration biopsy......... 240
İnflamatuvar belirteçler/Inflammatory biomarkers.................... 182
İnfraklavikular blok/Infraclavicular block..................................... 368
İnhalasyon/Inhalation..................................................................... 15
İnterskalen blok/Interscalene block............................................. 368
İntestinal metaplazi/Intestinal metaplasia................................... 272
İntihar/Suicide............................................................................... 131
İntrahepatik/Intrahepatic.............................................................. 299
İntramedüller çivi/Intramedullary nailing................................... 155
İran/Iran............................................................................................. 1
Kadın cinsel sağlığı/Female sexual health.................................. 383
Kantitatif bilgisayarlı tomografi/ Quantitative computed tomography.. 115
Karaciğer fonksiyonları/Liver function........................................ 310
Karpal tünel sendromu/Carpal tunnel syndrome....................... 250
Karydakis/Karydakis..................................................................... 259
Kawasaki hastalığı/ Kawasaki disease......................................... 182
Kemik grafti/Bone graft................................................................. 244
Khoy şehri/Khoy city......................................................................... 1
Kinezyoloji/Kinesiology................................................................ 227
Klinik örnekler/Clinical samples................................................... 292
Kolestaz/Cholestasis..................................................................... 299
Kolon kanseri/ Colon cancer........................................................ 310
Komplikasyon/Complication........................................................ 244
Konservatif tedavi/Conservative treatment................................ 227
Koroner arter anomalisi/Coronary artery abnormalities........... 182
Kronik prostatit/Chronic prostatitis............................................... 87
Kronik psikiyatri servisi/Chronic psychiatry service................... 103
Laparoskopik cerrahi/Laparoscopic surgery............................... 310
Laparoskopik sleeve gastrektomi/ Laparoscopic sleeve gastrectomy... 175
Lateral epikondilit/Lateral epicondylitis...................................... 345
Lenf nodu metastazı/Lymph node metastasis.............................. 76
Lenfosit: monosit oranı/Lymphocyte:monocyte ratio............... 182
Limberg/Limberg.......................................................................... 259
Lund-Mackay/Lund-Mackay........................................................... 65
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)/Magnetic resonance imaging (MRI).. 41
Marjolin ülser/Marjolin ulcer....................................................... 123
Marsupiyalizasyon/Marsupialization........................................... 259
Meme kanseri/Breast Cancer................................................. 29, 232
Memnuniyet/Satisfaction............................................................. 265
Menstrüel semptomlar/Menstrual symptoms............................ 209
Metabolik sendrom/Metabolic syndrome................................... 250
Metastatik lenf nodu oranı/Metastatic lymph node ratio............ 76
Mezenkimal dokular/Mesenchymal tissues.................................. 38
Mezial temporal skleroz/Mesial temporal sclerosis..................... 41
Mide kanseri/Gastric cancer........................................................... 76
Mitomisin C/Mitomycin C.............................................................. 24
Morbid obezite/Morbid obesity........................................... 175, 198
Nadir meme tümörleri/Rare breast tumors................................ 232
Nötrofil-lenfosit oranı/Nötrofil-lenfosit oranı............................. 187
Nüks/Recurrence........................................................................... 352
Ortopedik cerrahi/Orthopedic surgery........................................ 376
Osteoid osteoma/Osteoid osteoma............................................. 352
Osteoporoz/ Osteoporosis........................................................... 115
Ölüm nedenleri/Causes of death................................................. 103
Önemi belirsiz atipi/Atypia of undetermined significance........ 240
Patolojik kırık/Pathologic femur fracture..................................... 155
Pediatri/Pediatrics......................................................................... 204
Pediyatri/Pediatrics......................................................................... 55
Performans durumu/Karnovsky score......................................... 155
Perkütan ablasyon/Percutaneous ablation.................................. 352
Pilonidal sinüs/Pilonidal sinüs..................................................... 259
Pnömoni/Pneumonia.................................................................... 339
pnömoperitoneum/pneumoperitoneum..................................... 310
Polikistik over sendromu/Polycystic ovary syndrome................ 333
Preeklamsi/Preeclampsia............................................................. 193
Premenstrüel semptomlar/Premenstrual symptoms................ 209
Prerenal etiyoloji/Etiology of prerenal........................................ 170
Presepsin/Presepsin...................................................................... 175
Primer tamir/Primary repair......................................................... 259
Prognostik faktör/Prognostic factor............................................... 76
Prostat kanseri/Prostate cancer..................................................... 87
Psikososyal problemler/Psychosocial problems........................ 110
Radyofrekans/Radiofrequency....................................................... 91
Rehabilitasyon/Rehabilitation........................................................ 55
Renal anjiomyolipom/Renal angiomyolipoma........................... 304
Renal kanama/Renal bleeding..................................................... 304
Retansiyon kisti/Retention cyst...................................................... 65
Retroperiton/Retroperitoneum...................................................... 38
Retroperitoneal hematom/Retroperitoneal hematoma............. 304
Rezistin/Resistin.............................................................................. 47
Rinosinüzit/Rhinosinusitis.............................................................. 65
Risk faktörleri/Risk factors............................................................ 131
Sağlık çalışanları/Healthcare workers......................................... 393
Sarılık/Jaundice............................................................................. 299
Serebral palsi/Cerebral palsy......................................................... 55
Sevofluran/Sevoflurane.................................................................. 15
Sınıflama/Classification.................................................................. 96
Singulat girus/Cingulate gyrus...................................................... 96
Singulum/Cingulum....................................................................... 96
Siyatik sinir bloğu/Sciatic nerve block......................................... 376
Skar/Scar....................................................................................... 123
Skuamöz hücreli karsinom/ Squamous cell carcinoma............. 123
Sleeve gastrektomi/Sleeve gastrectomy..................................... 198
ST segment yükselmesiz miyokardiyal infarktüsü (NSTEMI)/Non-
ST elevated myocardial infarction............................................... 362
Stent/Stent..................................................................................... 383
Subkoryonik hematom/Subchorionic hematoma...................... 136
Suprakilavikular blok/Supracilavicular block.............................. 368
Şiddet/Violence............................................................................. 393
Şizofreni/ Schizophrenia
Tenisçi dirseği/Elbow pain........................................................... 345
Tenosinovit/Tenosynovitis............................................................ 227
Tiroid fonksiyon indeksleri/Thyroid function indices..................... 1
Tiroid/Thyroid................................................................................ 123
Transarteriyel embolizasyon/Transarterial embolization........... 304
Transversus abdominis düzlemi/Transversus abdominis plane block...... 198
Trombosit endotel hücre adezyon molekülü-1/Platelet endothelial
cell adhesion molecule-1............................................................. 193
Tümör/Tumor.................................................................................. 38
Uyum/Adherence.......................................................................... 357
Üreteroskopi/Ureteroscopy.......................................................... 383
Variköz ven/Varicose vein............................................................... 91
Visual analog skala/Visual analogue scale................................. 244
Vitamin B12/Vitamin B12..................................................... 339, 388
Vücut kitle indeksi/Body mass index........................................... 250
WIJMA doğum beklentisi ölçeği/The WIJMA delivery
expectancy/experience questionnaire............................................ 5
Yaşam kalitesi/Quality of life.................................................. 29, 209
Yoğun bakım endikasyonu/ Intensive care indication................ 142
Yüksek cerrahi başarısızlık riski/High risk of surgical failure....... 24
Yüksek duyarlıklı kardiyak troponin T/High-Sensitivity cardiac troponin T.... 362
Zımba hattı sızıntıları/Stapler line leaks...................................... 175